Práce se skupinami a týmy

Všechny semináře a tréninky vždy připravuji „na míru“ konkrétní skupině a zamýšlenému cíli.

Pracuji  se skupinami klientů, kteří procházejí individuální psychoterapií,  se skupinami handicapovaných občanů, se skupinami zaměřenými na seberozvoj i se skupinami zájmovými. Pravidelně školím pracovníky v pomáhajících profesích.

Dlouhodobě pracuji s firmami a firemními týmy, a to jak v rámci jednorázových školení, tak při dlouholeté spolupráci, která sleduje vývoj firmy a může být doprovázena koučováním.

Při práci se skupinami a týmy vycházím ze stejných východisek jako u individuální terapie, tedy především z předpokladu, že člověk je v podstatě dobrý, že touží po tom, aby se rozvíjel a realizoval a že vyhledává soulad s druhými, protože touží po vztahu, rád dává a potřebuje přijetí a ocenění.

 V práci se skupinami se zaměřuji především na následující témata:

 • na vztahy, zejména na to, jak s druhými komunikovat, jak zvládat kritiku, agresi a konflikt, jak verbalizovat svá přání a požadavky, jak sdělovat své pocity či jak chválit a oceňovat druhé;
 • na sebepoznání, zejména na to, jak rozumět sám sobě, jak fungovat ve vztazích a co je zapotřebí změnit, aby se mi s lidmi dobře, autenticky, svobodně a přesto zodpovědně žilo. Za neméně důležitou pokládám také empatii, tedy umění vžít se do pocitů druhých a volit adekvátní způsoby komunikace a na ni navazující umění vztahovosti a komunikace,
 • na skupinovou dynamiku, zejména na to, jaká je kvalita vztahů ve skupině a jaká je interakce mezi všemi jejími členy. 

Z uvedených důvodů při práci se skupinami a firemními týmy pokládám za důležité u jejích jednotlivých členů především podporovat:

 • sebepoznání, seberozvoj, osobní růst,
 • zvyšování vnímavosti v interpersonálních vztazích,
 • podněcování spontánnosti a tvořivosti,
 • podporování otevřené, neagresivní a autentické komunikace,
 • nácvik řešení konfliktů a konfrontací,
 • zvládání stresu a techniky jeho překonávání,
 • podporu empatie,
 • práci s rolemi, 
 • posilování řídících dovedností, motivace a vůle,
 • procesy rozhodování,
 • nácvik sociálních dovedností.

Kromě edukace a nácviků používám různé zážitkové techniky a cvičení. Takový způsob práce pokládám za efektivní, protože při něm okamžitě cítíme a prožíváme sami sebe v kontextu skupiny. Teoretické vzdělávání  sice také sdělí potřebné informace, často je však obtížné  začít je používat v praxi, protože nedošlo ke změně vnitřního prožívání, což může vést k frustraci a demotivaci.

Hlavním cílem mé lektorské činnosti je to, aby si  z ní její účastníci odnesli pozitivní zážitek, který jsou schopni přenést do praktického života, a to jak v jejich osobním fungování v mezilidských vztazích, tak ve zlepšení skupinového či firemního klimatu, spolupráce a efektivity. Vždy dbám na psychické bezpečí a pohodu všech zúčastněných.

Využívám například metody: 
 • Nácvik otevřeného a respektujícího rozhovoru – v něm se všichni účastníci skupiny učí své pocity, potřeby či námitky jasně, srozumitelně a zároveň neagresivně sdělovat a  na druhé straně je také přijímat. Komunikace je totiž to, co může překonat vzdálenost mezi lidmi - a respektující, avšak přímočarý dialog je základem uspokojivých mezilidských vztahů.
 • Dramaterapie -   je to záměrné použití dramatických a divadelních postupů, které evokují k prožívání emocí a k získání vnitřní harmonie na základě fantazie. Při dramaterapii se mohou klienti či účastníci skupiny realizovat, vyzkoušet si řadu věcí, prožít sami sebe v situacích, do kterých by se v životě mohli dostat, a vyzkoušet si různé strategie jejich řešení. Dramaterapie umožňuje autentické prožívání, nácvik různých sociálních rolí a zvládání konkrétních situací, učí pěstování otevřenosti, zvyšuje sebevědomí, zbavuje stresu a tak slouží k osobnostnímu růstu. 
 • Arteterapie  představuje postup, který využívá  jako hlavního prostředku pro poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů výtvarné dílo.
 • Bodyterapie neboli psychoterapie zaměřená na tělo je psychoterapeutický směr, který vychází z jednoty a vzájemné provázanosti těla a duše, a proto při terapeutickém ovlivňování psychických a psychosomatických problémů  využívá nejen slovo, ale také tělesné prožívání a intervence. Bodyterapie je tedy založena na lidské schopnosti prožívat a vyjadřovat věci i na tělesné úrovni, a to na základě konceptu tělesné paměti a tělesných korelátů našich povahových vlastností.
 • K metodám, které používám, patří také nejrůznější zážitkové techniky, nácviky a  hry v přírodě či učebně
Joomla SEO powered by JoomSEF

Odběr novinek

Pokud máte zájem o aktuality vyplňte prosím svůj email a jméno.